20 Wrz

Warunki świadczenia usług

1. Postanowienia ogólne
Internetowy System Obsługi Klienta umieszczony na stronach internetowych jarmi.pl  zwany dalej SKLEP, jest prowadzony przez firmę Ryszard Bernsztajn z siedzibą w Skokowej przy ul. Prusickiej 8 (NIP 915-103-33-15, REGON 931969980)  zwanym dalej Zleceniobiorcą.
Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy Firmą Ryszard Bernsztajn a Klientem korzystającym ze SKLEPU.
Zamówienia w SKLEPIE mogą składać Klienci, którzy:
-posiadają dostęp do internetu,
-prowadzą działalność gospodarczą, reprezentują instytucję lub grupę społeczną,
-zarejestrowali się w systemie SKLEPIE i mają swoje indywidualne hasło dostępu,
-zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują,
-złożyli zamówienie w innej formie na odległość – pocztą tradycyjną lub mailową.
2. Realizacja zamówień
Firma Ryszard Bernsztajn podaje na swoich serwisach internetowych informacje o terminach realizacji zamówień.
Terminy realizacji podane na naszych stronach internetowych są terminami orientacyjnymi. Około 95 % procent realizowanych zleceń nie przekracza tych terminów. W przypadku zleceń nietypowych lub spoza SKLEPU termin realizacji jest ustalany indywidualnie.
Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zlecenia w systemie, potwierdzenia płatności oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku – jest to dzień zerowy. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Zleceniobiorcy.
W okresie listopad, grudzień oraz w terminach wyborów Firma Ryszard Bernsztajn zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu wykonania bez jego określenia w granicach rozsądku i obopólnych uzgodnień.
Zleceniobiorca wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji zamieszczonej na stronie. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta.  Za dodatkową opłatą zleceniobiorca może sprawdzić poprawność plików.
Plik dostarczony do SKLEPU drogą internetową Firma Ryszard Bernsztajn zobowiązuje się skasować po upływie dwóch tygodni od daty odbioru lub wysyłki pracy.
Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace nie są odsyłane do Klienta. Po upływie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.
Wysyłka realizowana jest przez pocztę lub firmę kurierską. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną wynosi do 48 godzin (z wyjątkiem sobót,niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek materiałów do druku oraz wykonanych zleceń ponosi Zleceniodawca. Firma Ryszard Bernsztajn nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców. Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona. Materiały dostarczone na nasz koszt będą refakturowane. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika. Osobiście zlecenie można odebrać w siedzibie firmy (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny).
3. Ceny i Płatności
Ceny opublikowane w cenniku na naszych stronach są podstawowymi cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23% oraz cenami brutto z naliczonym podatkiem. Do produktów lub usług przyporządkowane są dodatkowe opcje, które można zamówić. Przy opcjach podano kwotę netto jaką należy dopłacić. Zaznaczenie dodatkowej opcji automatycznie zmienia cenę całego produktu.
W chwili złożenia przez Klienta zlecenia w systemie SKLEPU powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Firmę Ryszard Bernsztajn. Jeżeli zamówienie zostało skompletowane (Status zamówienia: „Skompletowane”) nie można już go anulować.
Za każde zrealizowane zamówienie Firma Ryszard Bernsztajn wystawia Klientowi fakturę VAT.
Klienci dokonują płatności:
– poprzez dokonanie przedpłaty na konto wskazane przy zakupie, przed wysyłką zamówienia
– płatność aktualnie nie akceptowana: za pomocą karty płatniczej lub internetowych systemów płatności (Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.)
Klienci posiadający przyznane przez firmę Sklep odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.
W przypadku zamówienia produktów i usług, które są w promocji (została obniżona cena) i braku wpłaty w ciągu 7 dni od terminu płatności, zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zniżki. Zostanie wystawiona faktura korygująca na kwotę wynikającą z cennika (przed obniżką).
4. Reklamacje
Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Firma Ryszard Bernsztajn nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.
Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
Firma Ryszard Bernsztajn może rozpatrzyć reklamację z tytułu różnic kolorystycznych. Warunkiem koniecznym jednak w tym przypadku jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.) na podstawie której kontrolowana jest kolorystyka pracy. Klient może wykonać odbitkę próbną druku w drukarni. W takim przypadku wydruk jest wykonywany na podstawie odbitki, po wcześniejszej jej akceptacji przez Klienta.
Firma Ryszard Bernsztajn akceptuje także odbitki próbne dostarczone przez Klienta wykonane w technologii, która umożliwia symulacje powiększenia punktów rastrowych w druku offsetowym. Kolorystyka podłoża odbitki powinna odpowiadać kolorystyce papieru nakładowego. Odbitka próbna powinna być certyfikowana, tzn, powinna zawierać pasek kontrolny oraz wynik pomiaru potwierdzający zgodność z zadanym profilem. Odbitka bez paska kontrolnego nie jest wiarygodnym materiałem porównawczym. Odbitka próbna powinna być wykonana po ostatniej korekcie z materiałów przekazanych do drukarni, w przeciwnym przypadku nie jest wiarygodną podstawą do druku.
Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu.
Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Firmę Ryszard Bernsztajn. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
Klient rejestrując się w systemie SKLEPU lub po zapoznaniu się z ofertą zamawia usługę lub towar znakowany w innej formie zgadza się na powyższe zasady współpracy oraz zapoznał się z dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na stronie tj, polityką prywatności i zbierania plików cookies.