Regulamin Portalu Ogłoszeniowego JARMI.PL

Spis treści:

1. O nas

2. Definicje

3. Ogólne warunki korzystania z serwisu

4. Opłaty i prowizje

5. Rejestracja w Portalu

6. Zamieszczanie ogłoszeń

7. Promowanie ogłoszeń

8. Serwisy społecznościowe

9. Prawa autorskie

10. Reklamacje

11. Odstąpienie od umowy

12. Postanowienia końcowe

 

1. O nas

Właścicielem Portalu Ogłoszeniowego JARMI.PL jest startup PRINT-DRUK.PL działający w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości z siedzibą: 03-901 Warszawa, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, NIP PL5242495143. (dalej: “AIP”)

Celem Portalu jest ułatwienie kontaktu między Użytkownikami Portalu, poprzez zamieszczenie ogłoszeń.

Portal umożliwia zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń dla Użytkowników Portalu oraz różnych form promocji dla Kont firmowych.

JARMI.PL nie ingeruje w treść i wykonanie zobowiązań, jakie wynikną między Użytkownikami na Portalu. Za pośrednictwem Portalu Ogłoszeniowego nie dochodzi do zawarcia umowy, właściciel Portalu Ogłoszeniowego nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami. Portal udostępnia wyłącznie narzędzia i środki techniczne pozwalające na skojarzenie ze sobą potencjalnych stron przyszłej umowy.

 

2. Definicje

AIP – Podmiot prawny obsługujący Portal ogłoszeniowy JARMI.PL.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY – płatny artykuł zamieszczony w Strefie wiedzy.

CENNIK – ceny odpłatnych funkcjonalności dostępnych na Portalu.

KONTO UŻYTKOWNIKA – konto prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą (login) zbiór udostępnionych informacji, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu.

KONTO FIRMOWE – konto dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i osób prawnych (dalej: “firmy”), umożliwiające szerszą promocję swoich produktów lub usług.

MODUŁ REKLAMOWY – płatna reklama zlecona lub poprzez system adsGoogle w postaci modułu, publikowana w różnych miejscach Portalu.

OFERTY FIRMOWE – prezentacja kont firmowych zarejestrowanych na Portalu.

OGŁOSZENIE – ogłoszenia zamieszczone na Portalu przez Użytkowników w celu zaproszenia do zawarcia umowy lub zaproszenie do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.

PANEL UŻYTKOWNIKA – strona dla zalogowanych Użytkowników, na której jest dostęp do zarządzania danymi, ogłoszeniami, kontaktami, czatami oraz innymi opcjami.

PORTAL, JARMI.PL – oznacza właściciela Portalu ogłoszeniowego JARMI.PL.

PROMOCJA – różne formy reklamy ogłoszeń oraz zamieszczanie reklam i artykułów sponsorowanych zamieszczonych na Portalu przez osoby fizyczne i firmy.

REGULAMIN – dokument udostępniony przez JARMI.PL z najważniejszymi zasadami obowiązującymi na Portalu.

REJESTRACJA – utworzenie konta Użytkownika lub konta firmowego.

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE – Niezależne serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram i inne, posiadające własne zasady funkcjonowania.

SKLEP – część Portalu umożliwiająca Użytkownikom bezpośredni zakup produktów lub usług wystawionych w sklepie. Korzystanie ze Sklepu wymaga akceptacji Regulaminu Sklepu JARMI.PL.

STREFA WIEDZY – artykuły sponsorowane.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność prawną zarejestrowana na Portalu.

UŻYTKOWNIK FIRMOWY – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna z zarejestrowanym Kontem firmowym.

 

3. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 • Użytkownikiem Portalu może być zarówno osoba fizyczna zamieszczająca bezpłatne ogłoszenia jak i firma mająca Konto firmowe.
 • JARMI.PL zastrzega sobie prawo do zmian w Ogłoszeniach błędnie skatalogowanych.
 • Użytkownik i Użytkownik firmowy (dalej zwani: Użytkownicy Portalu lub “Użytkownik Portalu”) zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej JARMI.PL, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownicy Portalu zobowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkowników Portalu  obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Portal zastrzega sobie prawo do zwrócenia uwagi Użytkownikom Portalu, a w konsekwencji do usunięcia ogłoszenia oraz zablokowania konta w razie nie przestrzegania zasad niniejszego
 • Przy Ogłoszeniach zamieszczony jest formularz ułatwiający zgłoszenie naruszenia zasad Regulaminu.
 • Użytkownicy Portalu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Portalu.
 • Użytkownik Portalu ma obowiązek w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Portalu podać dane prawdziwe i aktualne,  do których wykorzystywania jest uprawniony. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany. JARMI.PL zastrzega sobie prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów.
 • JARMI.PL dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Portalu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od JARMI.PL. W razie awarii przywrócona zostanie kopia Portalu z ostatnich 12 godzin. Ogłoszenia zamieszczone w okresie od zrobienia kopii do momentu wywołania awarii, powinny być powtórnie zamieszczone przez Użytkownika bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 • Zakończenie korzystania z Portalu przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach:
 1. -z chwilą usunięcia wszystkich Ogłoszeń przez Użytkownika lub Użytkownika Firmowego
 2. -z chwilą zakończenia działalności Portalu
 3. -złamania niniejszego Regulaminu
 4. -w sytuacji czasowego wstrzymania pracy Portalu.

 

4. Opłaty i prowizje

 • Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 • Od sprzedanych produktów lub usług w Ogłoszeniach, nie jest pobierana prowizja.
 • W celu szybszego znalezienia danego Ogłoszenia, Portal wprowadził możliwość dodatkowych, odpłatnych promocji dla Użytkowników Portalu.
 • W wybranych kategoriach Użytkownik Portalu może zamieścić ograniczoną ilość Ogłoszeń bezpłatnie.
 • Użytkownicy Firmowi mają możliwość dodatkowych promocji w postaci zamieszczenia modułów reklamowych i artykułów sponsorowanych w Strefie wiedzy oraz zamieszczania ogłoszeń płatnych w kategoriach wskazujących na charakter firmowy.
 • Od sprzedaży prowadzonej poprzez nasz Sklep, pobierana jest prowizja.
 • Użytkownik Portalu lub Użytkownik Firmowy po spełnieniu świadczenia przez JARMI.PL utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

5. Rejestracja w Portalu

 • Przeglądanie Portalu nie wymaga rejestracji.
 • Zamieszczanie Ogłoszeń, zakupy w Sklepie lub inna aktywność w zakresie Portalu wymagają rejestracji lub logowania przez Serwisy społecznościowe.
 • Rejestracja Użytkownika Portalu następuje automatycznie po dodaniu Ogłoszenia. Użytkownik otrzymuje e-mailem login i hasło do Konta, które umożliwia mu zarządzanie swoim Ogłoszeniem, jego usunięcie lub dokonywanie w nim zmian oraz otrzymywania korespondencji.

 

6. Zamieszczanie ogłoszeń

 • Zamieszczanie ogłoszeń dostępne jest dla zalogowanych Użytkowników Portalu.
 • Opublikowane na stronach Portalu Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie ewentualne cenniki, reklamy i opisy produktów lub usług widniejące w ogłoszeniach, które opublikowano na Portalu, mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego).
 • Do publikowanych Ogłoszeń ma zastosowanie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Ogłoszenie można dodać do jednej z wielu popularnych kategorii.
 • Podstawowymi podziałami Ogłoszeń są: kategoria (wraz z podkategoriami), rodzaj (m.in. kupno, sprzedaż, usługi), lokalizacja (województwo, powiat).
 • Dodanie Ogłoszenia polega na wypełnieniu przez Użytkownika Portalu formularza dodawania ogłoszenia oraz wybrania kategorii, rodzaju i lokalizacji.
 • Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń zawierające kupno, sprzedaż, pracę, usługi:
 1. -napojów alkoholowych, papierosów i wyrobów tytoniowych, dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych
 2. -produktów leczniczych, wyrobów farmakologicznych
 3. -przedmiotów będących nośnikiem symboliki lub treści faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej, nawołującej do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, płciowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość
 4. -towarów i materiałów zawierających treści erotyczne, pornograficzne i obsceniczne lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami oraz nieodpowiednich dla odbiorców poniżej 18 roku życia
 5. -prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu
 6. -materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa
 7. -towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska lub dla jakichkolwiek środków transportu lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić środowisko.
 8. -odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, których utylizacja podlega odrębnym przepisom prawa (w szczególności przepracowanych olejów, drewna i wyrobów drewnianych klejonych, i lakierowanych oferowanych jako opał)
 9. -towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa
 10. -towarów, których treści naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz towarów naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności podróbek towarów markowych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich
 11. -towarów podrobionych tzn. towarów oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów
 12. -zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych
 13. -żywych lub martwych okazów zwierząt i roślin należących do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A-D do Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi – w tym również ich części lub produktów pochodnych
 14. -urządzeń połowowych i rybackich, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa
 15. -bankowych kart przedpłaconych
 16. -urządzeń należących do operatorów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, dostawców internetu – w tym w szczególności kart NC+, Cyfrowy Polsat
 17. -udziałów w spółkach, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich instrumentów finansowych oferowanych jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej
 18. -usług finansowych i ubezpieczeniowych – tym zwłaszcza pożyczek pozabankowych, pożyczek od osób prywatnych, pożyczek pod zastaw, pomocy w uzyskaniu kredytu, konsolidacji, prowadzenia upadłości konsumenckiej
 19. -usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych
 20. -systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usług związanych z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów z wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN
 21. -kluczy seryjnych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania
 22. -oprogramowania i przedmiotów przystosowanych do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje – w tym wytrychów, kluczy uniwersalnych, przyrządów do usuwania zabezpieczeń sklepowych
 23. -oprogramowania i urządzeń, których licencja wyklucza możliwość odsprzedaży
 24. -oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy
 25. -oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera, bądź innego urządzenia bez jego wiedzy
 26. -oprogramowania i urządzeń służących do usuwania zabezpieczeń, przełamywania blokad i haseł z komputerów, urządzeń, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacji, instrukcji i usług związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad
 27. -oprogramowania umożliwiającego masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody
 28. -kont w bezpłatnych serwisach internetowych
 29. -kont, postaci, przedmiotów, i innych walorów w systemach gier online, również sprzedaż “czasu poświęconego” na tworzenie konta/postaci itp.
 30. -kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usług związanych z takimi programami
 31. -danych osobowych
 32. -usług e-mailingu, tj. obsługi masowej korespondencji elektronicznej
 33. -usług związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS
 34. -zarejestrowanych kart SIM
 35. -motoryzacyjnych programów serwisowych oraz kluczy do nich
 36. -dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano
 37. -oprogramowania, przedmiotów, instrukcji i usług związanych z przełamywaniem i obchodzeniem zabezpieczeń pojazdów – w tym otwieraniem i uruchamianiem pojazdów
 38. -ogłoszeń o pracę wymagających od aplikującego opłaty w tym wpłaty zaliczki, opłaty manipulacyjnej itp., stanowiących udział w programach partnerskich (zarabianie przez klikanie w linki, oglądanie reklam itp.) oraz piramidach finansowych

 

7. Promowanie ogłoszeń

 • Portal umożliwia Użytkownikowi Portalu promowanie odpłatne ogłoszeń.
 • Ogłoszenie WYRÓŻNIONE charakteryzuje się opisem i wyróżniającym go innym kolorem tła.
 • Ogłoszenie TOP – umieszczenie w pierwszej kolejności listy.
 • Ogłoszenie odświeżone – umieszczenie w pierwszej kolejności listy w ustawieniach wg daty dodania.
 • Dostępne opcje płatności wraz z cenami prezentowane są w Panelu użytkownika..
 • Zastrzegamy sobie prawo do czasowych zmian opłat. Wszelkie zmiany będą odzwierciedlone w procesie wyróżniania Ogłoszenia niezwłocznie po ich wprowadzeniu.
 • Wszystkie prezentowane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
 • Operatorem płatności jest Pay Pal.

 

8.Serwisy społecznościowe

 • Użytkownik, posiadający konto na Facebooku, może opcjonalnie za jego pomocą zalogować się do Portalu.
 • Użytkownik korzystający z funkcjonalności serwisu społecznościowego zobowiązuje się do niewykorzystywania w tym celu konta należącego do innej osoby ani konta utworzonego przy użyciu nieprawdziwych danych.
 • Użytkownik może udostępniać na swoim koncie społecznościowym lub na grupach Ogłoszenia z Portalu.
 • JARMI.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
 1. -treść publikowanych Ogłoszeń oraz ich zawartość, w tym za ich zgodność z regulaminem serwisu społecznościowego
 2. -usunięcie Ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkownika Portalu przez pracowników serwisu społecznościowego, a w szczególności za usunięcie informacji, które nie są zgodne z regulaminem serwisu
 3. -działania podjęte przez serwis społecznościowy w stosunku do Użytkownika Portalu na podstawie zamieszczanych przez niego Ogłoszeń i ich treści
 4. -działania i zaniechanie działań właściciela serwisu społecznościowego wobec Użytkownika Portalu, w tym czasowe lub stałe zawieszenie dostępu do usług związanych z kontem w serwisie społecznościowym, jak również za opóźnienia i utrudnienia w korzystaniu z w/w usług.

 

9. Prawa autorskie

 • Publikowanie Ogłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem i zagwarantowaniem przez Użytkownika Portalu, że przysługują mu prawa:
 1. -autorskie
 2. -prawa pokrewne
 3. -prawa do publikacji wizerunków
 4. -wszelkie inne prawa własności intelektualnej.
 • Użytkownik Portalu oświadcza, że publikowane treści nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Szczególnie dotyczy to używania zarówno w tytułach jak i opisach przedmiotu chronionych znaków towarowych, do których używania Użytkownik Portalu nie ma zgody właściciela lub nie zachodzą okoliczności pozwalające na posługiwanie się znakiem towarowym przewidziane w art. 155 Ustawy “Prawo własności przemysłowej” (Dz.U.2003.119.1117 z późniejszymi zmianami).Z tego tytułu Użytkownik Portalu ponosi pełną odpowiedzialność.

 

10. Reklamacje

 • Reklamacje można składać w okresie aktywnej publikacji ogłoszenia w formie pisemnej na maila: jarmi@jarmi.pl.
 • Wniosek powinien posiadać dane Użytkownika Portalu podane w trakcie rejestracji i dane ogłoszenia.
 • Reklamacji nie podlegają zgłoszenia wyłączenia publikacji ogłoszeń, które naruszyły niniejszy Regulamin. W tym wypadku nie podlegają zwrotowi środki wydane na promocję ogłoszenia.
 • Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych.

 

11. Odstąpienie od umowy uprawnienia dla Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827)Kupujący będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w niniejszym regulaminie. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
  2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi i Przedsiębiorcy–Konsumentowi w wypadkach:

-o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
-w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
-w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
-w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
-w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
-zawartej w drodze aukcji publicznej;
-o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru  pokrywa Kupujący .

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kupującemu zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące  koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w  ramach dostawy towarów  dostępny na aukcjach Sprzedawcy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Kupujący będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Kupującego) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie  stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art.38a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta)

Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie  Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.

Ponadto zgodnie z art. 31 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Portal przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

12. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem przysługujących mu na mocy  bezwzględnie wiążących przepisów prawa oraz Regulaminu Portalu Ogłoszeniowego JARMI.PL.  W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi postanowieniami, mają one pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 • Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, a Sklepem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Regulamin może zostać zmieniony przez Portal Ogłoszeniowy JARMI.PL, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem https://jarmi.pl/regulamin/, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać oraz zapisać Regulamin w pamięci komputera w formacie PDF, a także sporządzić jego wydruk.

Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 15 dni od dnia opublikowania Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Zmiana Regulaminu pozostaje bez jakiegokolwiek znaczenia dla zawartych przez Klienta i Portal Ogłoszeniowy JARMI.PL Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu. O zmianach zostaną powiadomieni mailowo aktywni Użytkownicy Portalu w terminie 15 dni przed wejściem w życie zmian.

JARMI.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Data aktualnej wersji znajduje się na końcu Regulaminu.

Zmiany w cennikach reklam i dodatkowych usługach płatnych oraz rabaty nie stanowią zmiany Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia  5 lipca 2021 r.

 

 

Załączniki do Regulaminu

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

JARMI.PL działającą w ramach StartUp-u Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt na Portalu).

 1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 1. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

 

 

Adresat:

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – StartUp PRINT-DRUK.PL

Adres e-mail: jarmi@jarmi.pl

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.